Main Menu

Sarangapani Padamula Padavani | సారంగపాణి పదములు పదవాణి

Voice: S.P.Balasubrahmanyam, Sujata, Madhubalakrishnan, Binni Krishna Kumar, Karthik | Music: V. Saikrishna Yachendra

3 Responses to Sarangapani Padamula Padavani | సారంగపాణి పదములు పదవాణి

  1. A.Lakshmanaswamy September 9, 2016 at 1:08 am #

    namaskaram i would like to have the lyrics and meaning of sarangapani padamulu padavani

  2. A.Lakshmanaswamy September 9, 2016 at 2:10 am #

    nee pondu seyaka lyrics with meaning pls

  3. A.Lakshmanaswamy September 9, 2016 at 2:10 am #

    nee pondu seyaka

Leave a Reply