Main Menu

Vishnu Sahasranamam (விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம்) By Sri Sengalipuram Anantharama Dikshithar

SriKrishna
Author | Artist: ‘Vishnu Sahasranamam’ Sri Sengalipuram Anantharama Dikshithar

1. Vishnu Sahasranamam : Part 1 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : முதல் பாகம்     

2. Vishnu Sahasranamam : Part 2 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : இரண்டாம் பாகம்     

3. Vishnu Sahasranamam : Part 3 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : முன்றாம் பாகம்     

4. Vishnu Sahasranamam : Part 4 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : நங்கன் பாகம்     

5. Vishnu Sahasranamam : Part 5 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : ஐந்தாம் பாகம்     

6. Vishnu Sahasranamam : Part 6 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : ஆறாம் பாகம்     

7. Vishnu Sahasranamam : Part 7 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : ஏழாம் பாகம்     

8. Vishnu Sahasranamam : Part 8 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : எட்டாம் பாகம்     

9. Vishnu Sahasranamam : Part 9 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : ஒம்போதம் பாகம்     

10. Vishnu Sahasranamam : Part 10 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : பத்தாம் பாகம்     

11. Vishnu Sahasranamam : Part 11 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : பதினோராம் பாகம்     

12. Vishnu Sahasranamam : Part 12 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : பனிரெண்டாம் பாகம்     

13. Vishnu Sahasranamam : Part 13 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : பதிமுன்றாம் பாகம்     

14. Vishnu Sahasranamam : Part 14 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : பாடினாளாம் பாகம்     

15. Vishnu Sahasranamam : Part 15 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : பதினைதாம் பாகம்     

16. Vishnu Sahasranamam : Part 16 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : பதினாறாம் பாகம்     

17. Vishnu Sahasranamam : Part 17 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : பதினேழாம் பாகம்     

18. Vishnu Sahasranamam : Part 18 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : பதினெட்டாம் பாகம்     

19. Vishnu Sahasranamam : Part 19 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : பத்தொம்போதாம் பாகம்     

20. Vishnu Sahasranamam : Part 20 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : இருவதாம் பாகம்     

21. Vishnu Sahasranamam : Part 21 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : இருவ்வத்தோராம் பாகம்     

22. Vishnu Sahasranamam : Part 22 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : இருவ்வதிறேண்டாம் பாகம்     

23. Vishnu Sahasranamam : Part 23 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : இருவ்வதிமுன்றாம் பாகம்     

24. Vishnu Sahasranamam : Part 24 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : இருவ்வதிநங்கன் பாகம்     

25. Vishnu Sahasranamam : Part 25 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : இருவ்வதிஐந்தாம் பாகம்     

26. Vishnu Sahasranamam : Part 26 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : இருவ்வதிஆறாம் பாகம்     

27. Vishnu Sahasranamam : Part 27 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : இருவ்வதிஏழாம் பாகம்     

28. Vishnu Sahasranamam : Part 28 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : இருவ்வதிஎட்டாம் பாகம்     

29. Vishnu Sahasranamam : Part 29 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : இருவ்வதிஒம்போதம் பாகம்     

30. Vishnu Sahasranamam : Part 30 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : முப்பதாம் பாகம்     

31. Vishnu Sahasranamam : Part 31 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : முப்பத்திஓராம் பாகம்     

32. Vishnu Sahasranamam : Part 32 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : முப்பத்திஇரண்டாம் பாகம்     

33. Vishnu Sahasranamam : Part 33 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : முப்பத்திமுன்றாம் பாகம்     

34. Vishnu Sahasranamam : Part 34 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : முப்பத்திநங்கன் பாகம்     

35. Vishnu Sahasranamam : Part 35 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : முப்பத்திஐந்தாம் பாகம்     

36. Vishnu Sahasranamam : Part 36 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : முப்பத்திஆறாம் பாகம்     

37. Vishnu Sahasranamam : Part 37 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : முப்பத்திஏழாம் பாகம்     

38. Vishnu Sahasranamam : Part 38 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : முப்பத்திஎட்டாம் பாகம்     

39. Vishnu Sahasranamam : Part 39 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : முப்பத்திஒம்போதம் பாகம்     

40. Vishnu Sahasranamam : Part 40 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : நாற்பதாம் பாகம்     

41. Vishnu Sahasranamam : Part 41 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : நாற்பத்திஓராம் பாகம்     

42. Vishnu Sahasranamam : Part 42 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : நாற்பத்திமுன்றாம் பாகம்     

43. Vishnu Sahasranamam : Part 43 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : நாற்பத்திமுன்றாம் பாகம்     

44. Vishnu Sahasranamam : Part 44 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : நாற்பத்திநங்கன் பாகம்     

45. Vishnu Sahasranamam : Part 45 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : நாற்பத்திஐந்தாம் பாகம்     

46. Vishnu Sahasranamam : Part 46 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : நாற்பத்திஆறாம் பாகம்     

47. Vishnu Sahasranamam : Part 47 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : நாற்பத்திஏழாம் பாகம்     

48. Vishnu Sahasranamam : Part 48 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : நாற்பத்திஎட்டாம் பாகம்     

49. Vishnu Sahasranamam : Part 49 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : நாற்பத்திஒம்போதம் பாகம்     

No comments yet.

Leave a Reply

%d bloggers like this: