Main Menu

Vishnu Sahasranamam (விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம்) By Sri Anantha Padmanabha Chariyar

016-Sri_Gaurachandra_Close_up
Author | Artist: ‘Vishnu Sahasranamam’ Sri Anantha Padmanabha Chariyar

1. Vishnu Sahasranamam : Part 1 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : முதல் பாகம்     

2. Vishnu Sahasranamam : Part 2 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : இரண்டாம் பாகம்     

3. Vishnu Sahasranamam : Part 3 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : முன்றாம் பாகம்     

4. Vishnu Sahasranamam : Part 4 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : நங்கன் பாகம்     

5. Vishnu Sahasranamam : Part 5 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : ஐந்தாம் பாகம்     

6. Vishnu Sahasranamam : Part 6 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : ஆறாம் பாகம்     

7. Vishnu Sahasranamam : Part 7 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : ஏழாம் பாகம்     

8. Vishnu Sahasranamam : Part 8 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : எட்டாம் பாகம்     

9. Vishnu Sahasranamam : Part 9 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : ஒம்போதம் பாகம்     

10. Vishnu Sahasranamam : Part 10 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : பத்தாம் பாகம்     

11. Vishnu Sahasranamam : Part 11 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : பதினோராம் பாகம்     

12. Vishnu Sahasranamam : Part 12 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : பனிரெண்டாம் பாகம்     

13. Vishnu Sahasranamam : Part 13 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : பதிமுன்றாம் பாகம்     

14. Vishnu Sahasranamam : Part 14 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : பாடினாளாம் பாகம்     

15. Vishnu Sahasranamam : Part 15 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : பதினைதாம் பாகம்     

16. Vishnu Sahasranamam : Part 16 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : பதினாறாம் பாகம்     

17. Vishnu Sahasranamam : Part 17 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : பதினேழாம் பாகம்     

18. Vishnu Sahasranamam : Part 18 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : பதினெட்டாம் பாகம்     

19. Vishnu Sahasranamam : Part 19 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : பத்தொம்போதாம் பாகம்     

20. Vishnu Sahasranamam : Part 20 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : இருவதாம் பாகம்     

21. Vishnu Sahasranamam : Part 21 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : இருவ்வத்தோராம் பாகம்     

22. Vishnu Sahasranamam : Part 22 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : இருவ்வதிறேண்டாம் பாகம்     

23. Vishnu Sahasranamam : Part 23 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : இருவ்வதிமுன்றாம் பாகம்     

24. Vishnu Sahasranamam : Part 24 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : இருவ்வதிநங்கன் பாகம்     

25. Vishnu Sahasranamam : Part 25 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : இருவ்வதிஐந்தாம் பாகம்     

26. Vishnu Sahasranamam : Part 26 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : இருவ்வதிஆறாம் பாகம்     

27. Vishnu Sahasranamam : Part 27 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : இருவ்வதிஏழாம் பாகம்     

28. Vishnu Sahasranamam : Part 28 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : இருவ்வதிஎட்டாம் பாகம்     

29. Vishnu Sahasranamam : Part 29 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : இருவ்வதிஒம்போதம் பாகம்     

30. Vishnu Sahasranamam : Part 30 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : முப்பதாம் பாகம்     

31. Vishnu Sahasranamam : Part 31 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : முப்பத்திஓராம் பாகம்     

32. Vishnu Sahasranamam : Part 32 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : முப்பத்திஇரண்டாம் பாகம்     

33. Vishnu Sahasranamam : Part 33 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : முப்பத்திமுன்றாம் பாகம்     

34. Vishnu Sahasranamam : Part 34 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : முப்பத்திநங்கன் பாகம்     

35. Vishnu Sahasranamam : Part 35 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : முப்பத்திஐந்தாம் பாகம்     

36. Vishnu Sahasranamam : Part 36 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : முப்பத்திஆறாம் பாகம்     

37. Vishnu Sahasranamam : Part 37 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : முப்பத்திஏழாம் பாகம்     

38. Vishnu Sahasranamam : Part 38 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : முப்பத்திஎட்டாம் பாகம்     

39. Vishnu Sahasranamam : Part 39 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : முப்பத்திஒம்போதம் பாகம்     

40. Vishnu Sahasranamam : Part 40 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : நாற்பதாம் பாகம்     

41. Vishnu Sahasranamam : Part 41 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : நாற்பத்திஓராம் பாகம்     

42. Vishnu Sahasranamam : Part 42 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : நாற்பத்திமுன்றாம் பாகம்     

43. Vishnu Sahasranamam : Part 43 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : நாற்பத்திமுன்றாம் பாகம்     

44. Vishnu Sahasranamam : Part 44 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : நாற்பத்திநங்கன் பாகம்     

45. Vishnu Sahasranamam : Part 45 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : நாற்பத்திஐந்தாம் பாகம்     

46. Vishnu Sahasranamam : Part 46 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : நாற்பத்திஆறாம் பாகம்     

47. Vishnu Sahasranamam : Part 47 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : நாற்பத்திஏழாம் பாகம்     

48. Vishnu Sahasranamam : Part 48 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : நாற்பத்திஎட்டாம் பாகம்     

49. Vishnu Sahasranamam : Part 49 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : நாற்பத்திஒம்போதம் பாகம்     

50. Vishnu Sahasranamam : Part 50 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : ஐம்பதாம் பாகம்     

51. Vishnu Sahasranamam : Part 51 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : அம்பதிஓராம் ஓராம் பாகம்     

52. Vishnu Sahasranamam : Part 52 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : அம்பதிஇரண்டாம் பாகம்     

53. Vishnu Sahasranamam : Part 53 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : அம்பதிமுன்றாம் பாகம்     

54. Vishnu Sahasranamam : Part 54 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : அம்பதிநங்கன் பாகம்     

55. Vishnu Sahasranamam : Part 55 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : அம்பதிஐந்தாம் பாகம்     

56. Vishnu Sahasranamam : Part 56 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : அம்பதிஆறாம் பாகம்     

57. Vishnu Sahasranamam : Part 57 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : அம்பதிஏழாம் பாகம்     

58. Vishnu Sahasranamam : Part 58 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : அம்பதிஎட்டாம் பாகம்     

59. Vishnu Sahasranamam : Part 59 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : அம்பதிஒம்போதம் பாகம்     

60. Vishnu Sahasranamam : Part 60 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : அறுவதாம் பாகம்     

61. Vishnu Sahasranamam : Part 61 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : அருவத்திஓராம் பாகம்     

62. Vishnu Sahasranamam : Part 62 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : அருவத்திஇரண்டாம் பாகம்     

63. Vishnu Sahasranamam : Part 63 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : அருவத்திமுன்றாம் பாகம்     

64. Vishnu Sahasranamam : Part 64 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : அருவத்திநங்கன் பாகம்     

65. Vishnu Sahasranamam : Part 65 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : அருவத்திஐந்தாம் பாகம்     

66. Vishnu Sahasranamam : Part 66 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : அருவத்திஆறாம் பாகம்     

67. Vishnu Sahasranamam : Part 67 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : அருவத்திஏழாம் பாகம்     

68. Vishnu Sahasranamam : Part 68 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : அருவத்திஎட்டாம் பாகம்     

69. Vishnu Sahasranamam : Part 69 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : அருவத்திஒம்போதம் பாகம்     

70. Vishnu Sahasranamam : Part 70 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : எழுவதாம் பாகம்     

71. Vishnu Sahasranamam : Part 71 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : எழுவதிதிஓராம் பாகம்     

72. Vishnu Sahasranamam : Part 72 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : எழுவதிதிஇரண்டாம் பாகம்     

73. Vishnu Sahasranamam : Part 73 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : எழுவதிதிமுன்றாம் பாகம்     

74. Vishnu Sahasranamam : Part 74 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : எழுவதிதிநங்கன் பாகம்     

75. Vishnu Sahasranamam : Part 75 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : எழுவதிதிஐந்தாம் பாகம்     

76. Vishnu Sahasranamam : Part 76 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : எழுவதிதிஆறாம் பாகம்     

77. Vishnu Sahasranamam : Part 77 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : எழுவதிதிஏழாம் பாகம்     

78. Vishnu Sahasranamam : Part 78 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : எழுவதிதிஎட்டாம் பாகம்     

79. Vishnu Sahasranamam : Part 79 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : எழுவதிதிஒம்போதம் பாகம்     

80. Vishnu Sahasranamam : Part 80 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : எம்பதாம் பாகம்     

81. Vishnu Sahasranamam : Part 81 | விஷ்ணு சஹாஸ்ரனமம் : எம்பத்திஓராம் பாகம்     

No comments yet.

Leave a Reply

%d bloggers like this: