Main Menu

Gayathri Mahamanthra ~ chanting by K.J.Yesudas

gayatri-desibantu

In Devanagari
ॐ भूर्भुवः॒ स्वः ।
तत्स॑वितुर्वरे॑ण्यं ।
भ॒र्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि। ।
धियो॒ यो नः॑ प्रचो॒दया॑त्॥
In IAST
Oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ
tát savitúr váreṇ(i)yaṃ
bhárgo devásya dhīmahi
dhíyo yó naḥ pracodáyāt


1. ॐ भूर्भुवः॒ स्वः । तत्स॑वितुर्वरे॑ण्यं । भ॒र्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि। धियो॒ यो नः॑ प्रचो॒दया॑त्॥     
Album: Private | Voice: K.J. Yesudas and Chorus

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply